Nozdryn-Płotniccy     Witam wszystkich krewnych, przyjaciół, znajomych i innych szukających korzeni rodzinnych!.

 

                Приветствую всех..->     Welcome...->

                         


Strony tej witryny poświęcone są historii rodu Nozdryn-Płotnickich, wywodzącego się od Pronia Nozdryny syna Oksientego, o którym wiadomo, że w pocz. XVI wieku  otrzymał od księcia pińskiego Teodora Jarosławowicza przywilej - (zatwierdzony nastepnie w 1507 roku  przez króla Zygmunta Starego) na dwa dworzyszcza - jedno w Płotnicy (stąd przydomek Płotnicki) a drugie w Morozowiczach.

Szczęśliwie przetrwało do na naszych czasów wiele dokumentów, na podstawie których możemy opracować genealogie rodu, w niektórych gałęziach pełną - obejmującą już 18 pokoleń!

Niektórzy potomkowie utracili z różnych powodów jedną część nazwiska dlatego w historii Nozdryn-Płotnickich mogą odnaleźć swoje "korzenie" także osoby noszące nazwisko tylko Płotnicki i tylko Nozdryn.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem do czynnej współpracy. Do wyszukiwania, gromadzenia i publikowania w tej witrynie dokumentów, wspomnień, zdjęć itd. itp informacji dotyczących Nozdryn-Płotnickich, Nozdrynów, Płotnickich, a także innych rodzin, z którymi potomkowie Pronia Oksentowicza skrzyżowali swe życiowe drogi.

 

 

Приветствую всех родственников, знакомых, друзей и других людей, ищущих свои семейные корни!

 

Страницы этого сайта посвящены истории рода Ноздрин-Плотницких. Род этот берёт своё начало от Проня Ноздрыны, сына Оксента, о котором известно, что в начале XVI века он получил у князя Пинского Теодора Ярославовича привилегию на два поместья – одно в Плотнице (отсюда добавление Плотницкий), а второе в Морозовичах. Позже эта привилегия была подтверждёна  (1507) королём Зигмундом Старым.

К счастью, до нашего времени сохранилось много документов, на основании которых можем обрабатывать и восстанавливать генеалогию рода, полную в некоторых ветвях и охватывающую 18 поколений!

 

Некоторые потомки по разным причинам утратили одну часть фамилии, поэтому в истории рода Ноздрин-Плотницких могут найти свои корни также люди, носящие фамилию только Плотницкий, или только Ноздрин.

 

Приглашаю всех, кого интересует данная тема, к сотрудничеству. Приглашаю Вас к поиску, собиранию и публикации на этом сайте документов, воспоминаний, фотографий и другой подобной информации относительно Ноздрин-Плотницких,  Ноздриных, Плотницких, а также других семей, с которыми пересекались жизненные пути потомков Проня Оксентовича.

      

 

Welcome to my relatives, friends, acquaintances and all people who are looking for their family roots!.

 

This website is dedicated to the history of Nozdryn-Płotnicki family. The  family traces its origins  back to  Proń Nozdryna, son of Oksienty who, we know, received a charter from Teodor Jarosławowicz, Prince of Pińsk, at  the beginning of the sixteenth century . The charter was later confirmed (1507) by king Sigismund the Old, and included two estates, one in Płotnica (hence surname Płotnicki) and one in Morozowicze.

Fortunately many documents have survived to our day.On this basis a genealogy of the family can be developed, and for some branches of the family it is possible even to make a full genealogy covering 18 generations!

For one reason or another, some of the ancestors dropped part of the surname and that is why people with the single names of either Plotnicki or Nozdryn can find roots in the Nozdryn-Plotnicki family history.

I invite everyone interested to participate actively by searching, collecting and publishing in this website any documents, memoirs, pictures and information relating to the Nozdryn-Płotnicki, Nozdryn and Płotnicki families and also other families whose paths have crossed with those of the ancestors of Proń Nozdryna.

      


Jurek T. Nozdryn-Płotnicki